Generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling i Falsters Golfklubs Seniorklub torsdag den 29. oktober 2020

 Der var 24 fremmødte til generalforsamlingen. Den traditionelle fællesspisning af flæskesteg måtte desværre aflyses på grund af corona tider.

 

 

 1. Valg af dirigent: Svend Rønne. Svend startede med at konstatere, at  generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 1. Formandens beretning: Der har været fin aktivitet i klubben på trods af corona tider. I forårets torsdags matcher deltog mellem 28-33 spillere. I alt var 40 medlemmer aktive. I efteråret har 38 været aktive. Udflugten til Næstved er blevet meget rost. For tredje år i træk vandt seniorklubben DMS-matchen. Formandens beretning er vedlagt referatet. Beretningen blev godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Regnskabet viser et   overskud på 1621,00 kr. Overskuddet skal gå til at dække udgifter frem til næste kontingent betaling. Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent: Der blev vedtaget et uændret kontingent på

               300 kr. i 2021.

               

 1. Indkomne forslag: Der var Ingen indkomne forslag.

 

 1. Valg til bestyrelsen: På valg var Kitty Sommer og Hanne Tvangsø. Hanne Tvangsø blev genvalg. Karen Døssing blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen, medens Kitty Sommer blev valgt som ny suppleant.

             

 1. Valg af revisor:  På valg: Ulla Sørensen: Ulla Sørensen blev genvalgt.

 

 1. Valg af suppleant: På valg: Karen Døssing. Kitty Sommer valgt som ny suppleant.

  

 1.          Eventuelt.  Under debatten kom følgende tilkendegivelser frem:
 • Vi ønsker at beholde de 4 venskabsklubber: Møn, Halsted Kloster, Maribo Golfklub samt Storstrømmens Golfklub. Vi skal dog minimum være 15 tilmeldte fra os for at de gennemføres.
 • Seniortur skal helst ligge i august. Der er ønske om tur med overnatning. Der efterlyses personer, der vil arrangere en sommertur. Interesserede kan kontakte Jørgen. Det undersøges, om Erik Thorsens turforslag fra sidste år kan genbruges.
 • Vi holder ikke åben seniordag i 2021.
 • Vintergolfen bliver styret af Mogens Jørgensen. Vi møder op senest kl. 9.45 og trækker scorekort.
 • I 2021 vender vi tilbage til det gamle system med at trække scorekort, der derefter sammensættes til hold, hvis corona situationen tillader det. Vi dropper således tilmelding på golfbox.
 • I gården står kasse med, hvad der skal bruges til green pleje. Der er opfordring til at melde sig til pleje af greens til bestyrelsen.
 • Der er ingen handicap begrænsninger for medlemskab af seniorklubben.
 • Trygge Slot kan være en fordel med flere gæster til bistroen, men det kan give konflikter i.f.t. golfspil. Der skal opsættes skilt med tilbud fra bistroen ved indkørsel.

Rene Brodin orienterede herefter om situationen for hovedklubben:

Hovedklubbens økonomi: Det ser rimeligt godt ud. Overskuddet er større end de 25.000 kr., der oprindelig er regnet med. Der er investereret i 3 nye buggies.

Medlemstallet er noget lunde stabilt, men antallet af fultidsmedlemmer stiger.

Der er betydelig større indtægter fra greenfee gæster. Der er fint med sponsorater.

Bistroen har lidt under Corona. Indtægterne er mindre end forventet.

Stor ros til bestyrelsens for hovedklubben fra senior klubben for deres store arbejde. 

Formandens beretning på generalforsamlingen 2020:

2019-2020 har været et spændende, anderledes og udfordrende golfsæson end vi har oplevet i mange år.

Det startede fint med vintergolf, som havde pæn tilslutning og alt forløb planmæssigt indtil medio marts, hvor covid 19 lagde en klam hånd på Danmark, hvilket betød, at vi ikke måtte spille golf på vores skønne bane. Primo  april blev det igen muligt at spille, dog kun i privat regi.

Vi skulle helt hen til maj måned, før vi igen fik lov til at spille vores forårsturnering, dog stadig med mange restriktioner. Blandt andet skulle vi som noget nyt melde til i golfbox, vi skulle spritte og vaske hænder, ikke bytte scorekort osv.

Trods disse udfordringer har vi været mellem 28 og 33 deltagere hver torsdag, i alt deltog 40 spillere i løbet af foråret

Vi kunne dog lige netop nå 8 spillerunder inden vi 9. juli holdt vores forårsafslutning med 29 spillende og 31 spisende seniorer

Også efterårsturneringen har haft rigtig høje deltagerantal, og 38 deltagere i alt.  Et af højdepunkter i efterårssæsonen var, da Seniorklubben for 3. år i træk, vandt MDS matchen.

Set i lyset af de anbefalinger vi fik i første tid af covid 19, blev det besluttet i samråd med vores venskabsklubber af aflyse årets venskabsmatcher og vi besluttede også at aflyse vores egen åben seniordag og vores todages sommertur.

Intet er dog så dårligt, at det ikke er godt for noget. Vi har i stedet for haft mulighed for at afvikle forskellige former for spil, for at give Seniorklubben medlemmer mulighed for at stifte bekendtskab til andre former for spil end stableford. Blandt andet lavede Jørgen en sjov og anderledes ”alternativ golf”, som han høstede megen ros for.

I stedet for vores aflyste 2 dages tur, arrangerede Jørgen en skøn tur til Næstved Golfklub med efterfølgende Stegt flæsk og persillesovs. Der var 26 deltagere og de tilbagemeldinger vi fik var alle positive.

For at sikre det sociale i klubben, er der gennem sæsonen arrangeret fællesspisning ca. 1 gang om måneden. Også her har tilslutningen været enestående. Stor tak til medlemmerne, fordi I bakker op om de tiltag, vi laver i bestyrelsen.

Vi havde på sidste års julefrokost besøg af hovedklubbens formand, Lars Cieslak, som med levende fortalte om fremtiden for Falster Golfklub og de tiltag, som bestyrelsen havde igangsat. Han gjorde det samtidig klart, at klubben ikke kunne udvikle sig positivt uden medlemmerne engagement i forhold til de økonomiske muligheder klubben havde og stadig har. Lars udtrykte klart, at klubben aldrig bliver bedre, end det som medlemmerne gør den til.

I forlængelse af dette, tog vi i bestyrelsen initiativ til at hjælpe klubben, der, hvor vi under hensyntagen til vores alder og helbred, kunne yde noget positivt. Det, vi fandt muligt, var at passe greens. Et arbejde, der ikke fysisk er ret krævende. Et arbejde, der ikke tager lang tid. Et arbejde, der kunne løses under spil af en runde. Der blev stillet redskaber samt græsfrø og sand til rådighed af Jesper greenkeeper. Vi bad derfor jer om at tilmelde jer til at tage ansvar for at fjerne ukrudt på hver sin green. Da hovedbestyrelsen havde reserveret greens på bane 10 til 13 til dem selv, håbede vi, at det skulle være helt umuligt, at Seniorklubbens medlemmer stod for de sidste 14. Det var jo under en tredjedel green pr medlem.

Jeg blev lidt skuffet over medlemmernes engagement. Kun 4 personer ud over bestyrelsen meldte sig. Stor tak til dem og til de få andre, der deltager i andre hjælpeaktiviteter i klubben.

Jeg tror på det bedste i folk, så når vi til foråret igen spørger om hjælp til greens, håber jeg inderligt, at vi kan vise hovedklubben, at Seniorklubben tager ansvar og er med til at udvikle Klubben. De, der har passet greens i år, står til rådighed med gode råd.

Nu volder covid 19 igen problemer, hvilket jo har betydet ændringer i dagens arrangement. Hvad der sker de kommende måneder, er der ingen der ved, men vi holder jer underrettet, så snart vi får instruktioner fra Dansk Golf Union og fra hovedklubben.

Foreløbig starter vintergolfen næste torsdag med Mogens Jørgensen ved rorpinden. Jeg håber, at der ikke kommer restriktioner, der gør det umuligt at gennemføre det.

Vi er allerede godt i gang med at tænke på det næste års arrangementer. Derfor vil vi under eventuelt drøfte, hvilke aktiviteter, som Seniorklubbens medlemmer ønsker at deltage i.

Til slut vi jeg udtrykke en varm tak til Brinnie og Rune for at fantastisk godt samarbejde i det forløbne år, og til Jesper greenkeeper og hans folk for en fantastisk velgoldt bane.

Det samme vil jeg til resten af bestyrelsen, som har været rigtig gode sparringspartnere i bestræbelserne på at skabe de bedste rammer for udviklingen af Seniorklubben

 

  

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.